CIELE A VÍZIE

Základnú víziu cyklostratégie NSK možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

Ciele

Cyklisticka doprava v NSK ako rovnocenného druhu dopravy s ostatnými druhmi dopravy

Vízia

Zlepšenie vnímania cyklistov v NSK ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky

Stratégia

Posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu, rozvoj cykloturistiky

Neustály nárast cien pohonných hmôt a cien cestovného, stále častejšie dopravné zápchy a z toho prameniaca čoraz menej spoľahlivá cestná motorová doprava spolu s potrebou podporovať rozvoj a konkurencieschopnosť vidieckych oblastí, či malého a stredného podnikania priam nabádajú k vytváraniu lepších podmienok pre cyklistiku, ktorá môže byť aj v tomto prípade riešením.
Bicykel je dopravným prostriedkom, ktorý neprodukuje žiadne škodlivé emisie do ovzdušia a jeho prevádzka nepriamo znižuje hluk a vibrácie v prostredí. Používanie bicykla si nevyžaduje spotrebu žiadnej energie (s výnimkou tej ľudskej) a prispieva tak hneď k dvom cieľom: znižovať závislosť na fosílnych palivách a znižovať emisie skleníkových plynov. Tieto pravidlá sa uplatnia i v NSK, zvýšením používania bicykla na jednej strane, znížením používania áut na strane druhej sa prispeje k zníženiu emisnej záťaže a tým i k ochrane životného prostredia.
Cykloturistika vo viacerých krajinách Európy a už aj v susednej Českej republike predstavuje významný podiel na cestovnom ruchu a je prínosom pre ekonomiku štátu. Zároveň ponúka alternatívu v podobe udržateľného rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje pracovné miesta v rôznych oblastiach služieb súvisiacich s bicyklovaním. Stáva sa súčasťou viacerých produktov, ako významné odvetvie aktívneho cestovného ruchu. Prispieva k spoznávaniu kraja, jeho stavebných, kultúrnych i prírodných zaujímavostí. Aj v rámci NSK v cestovnom ruchu má cykloturistika popredné miesto, implementáciou stratégie sa zlepší ponuka cestných a horkých cykloturistických trás,

VÝHODY

Ochrana životného prostredia
Rozvoj cestovného ruchu
Cykloturistika
Rekreácie

Očakávané prínosy

rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v NSK

Zlepšenie mobility
Zdravie
Propagacia kraja
Bezpečnosť
82
počtu cyklotrás
10
podiel cyklistickej dopravy (%)
1409
celková dĺžka cyklotrás (km)
13
Financovanie (mil EUR)